Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest jedyną w kraju i jedną z nielicznych na świecie wyższą państwową uczelnią, kształcącą pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. SGSP jest państwową uczelnią techniczną resortu spraw wewnętrznych i administracji, mającą pełne prawa akademickie oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Proces kształcenia realizowany jest przez wysokokwalifikowaną kadrę naukową posiadającą tytuły naukowe bądź stopnie naukowe zarówno w dziedzinie nauk technicznych jak i w innych dziedzinach naukowych (humanistyka, prawo, ekonomia i zarządzanie) oraz przez wyspecjalizowaną kadrę dowódczą i wychowawczą.

Platforma szkoleniowa SGSP powstała z myślą o wzbogaceniu oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia dydaktyczne prowadzone zdalnie na odległość przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć telekomunikacji, informatyki i technik multimedialnych. Jednocześnie wychodzi naprzeciw wszystkim zainteresowanym możliwością ukończenia interesujących szkoleń i podniesieniem kompetencji zawodowych bez fizycznej obecności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Dlaczego e-learning w SGSP
?elearning sgsp

 1. Redukcja kosztów szkolenia
  Brak kosztów dojazdów na szkolenie, kosztów noclegów i nieobecności pracownika w pracy, jednorazowe uczestnictwo większej liczby osób.

 2. Oszczędność czasu Większa swoboda uczestnictwa w szkoleniu oraz możliwość elastycznej organizacji czasu i wysiłku przeznaczonego na naukę (własny dom, pora nocna, weekend itp.)

 3. Komfortowy tryb nauczania
  Dostęp do materiałów i ćwiczeń z możliwością ich powtarzania przez cały okres nauki. Bez sporządzania notatek, z możliwością monitorowania postępów w nauce. Własne tempo uczenia się, większa efektywność. Brak bezpośredniej presji wywieranej przez inne osoby.

 4. Atrakcyjność
  Materiały i pomoce dydaktyczne prezentowane w formie multimedialnej z możliwością na bieżąco aktualizacji treści.

elearn
Co to jest e-learning
?


E-learning jest nową formą organizacji nauczania, sposobem przekazywania wiedzy, wykorzystującym szeroki zestaw różnych technologii informatycznych i środków przekazu multimedialnego. Wymaga stworzenia całego środowiska uczenia się, zbioru wielu różnych form i procedur działania. Nazywany kształceniem na odległość, kształceniem internetowym, asynchronicznym, zdalnym, czy elastycznym, w dosłownym tłumaczeniu rozumiany jest jako rodzaj uczenia się przy pomocy urządzeń elektronicznych.
E-learning jest interaktywnym procesem kształcenia, który poprzez dostępne środki techniczne umożliwia realizację określonych relacji pomiędzy wykładowcą i studentem, a także pomiędzy poszczególnymi studentami w grupie. Organizacja treści dydaktycznych daje możliwość zastąpienia interakcji nauczyciel - student poprzez interakcję treść dydaktyczna - student. W połączeniu z elementami procesu kształcenia realizowanymi w sposób tradycyjny może przyjmować formę kształcenia mieszanego (blended learning).

Zalety e-learningu

 • uczestniczenie w kursach i szkoleniach bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej przy jednoczesnej możliwości komunikacji między uczestnikami i nauczycielem (czat, forum dyskusyjne, wewnętrzna poczta elektroniczna),
 • uczenie się we własnym tempie oraz minimalizowanie strachu i nieśmiałości, które mogłyby pojawić się w tradycyjnej klasie,
 • elastyczny czas pracy i wygoda,
 • urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów,
 • większa efektywność nauczania dzięki wykorzystaniu materiałów audiowizualnych i ćwiczeń interaktywnych, które można wielokrotnie powtarzać, utrwalając nabywaną wiedzę.


„Teoria konstrukcjonizmu społecznego zakłada, że ludzie uczą się najlepiej, gdy wchodzą w interakcje z materiałem, który przyswajają, tworzą nowy materiał dla innych i dyskutują z innymi uczniami o nim”
„William H. Rice IV - Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9”